Zgodnie z prawem pacjenta zdefiniowanym w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Poprzez błąd w sztuce lekarskiej należy rozumieć takie postępowanie, które jest obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej.

Biorąc pod uwagę kolejne etapy postępowania medycznego w orzecznictwie sądowym wyróżniamy następujące rodzaje błędów lekarskich:

– błąd diagnostyczny
– błąd terapeutyczny (leczniczy)
– błąd rozpoznania (prognozy)

W przypadku stwierdzenia błędu w sztuce lekarskiej, poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnego. Pełne zastosowanie mają tu przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.