Lift Investment pomaga osobom poszkodowanym w kompleksowej likwidacji szkód rzeczowych. Poszkodowani nader często otrzymują odszkodowania wyliczane w oparciu o kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy lub wyliczenia wartości pojazdów czy też utraconego dochodu. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone. Biegli rzeczoznawcy wchodzący w skład zespołu Lift Investment dbają o to, aby wycena została dokonana w sposób zgodny, rzetelny i fachowy. Najważniejsze, aby doznany przez poszkodowanego uszczerbek majątkowy został zrekompensowany w stopniu całkowitym. W tym zakresie poza pełną obsługą prawną zapewniamy Naszym Klientom: • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń, • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu motoryzacji wpisanych na listy biegłych sądowych • ocenę handlowego ubytku wartości pojazdu • wyliczenie utraconych dochodów przez biegłego rewidenta Na pojęcie szkody składają się dwa elementy: pierwszym z nich jest rzeczywista strata, którą poniósł poszkodowany (strata majątkowa), drugim - pozbawienie go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Każda szkoda może łączyć w sobie oba te elementy, albo też wyczerpywać się tylko w jednym z nich. Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny i z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty. Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Szkodą na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.