Jeżeli byłeś lub jesteś pracownikiem i uległeś wypadkowi w pracy nie z własnej winy, pomożemy dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za ból i cierpienie powstałe wskutek wypadku. Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje trwałe kalectwo, chorobę lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Podstawę prawną dla wystąpienia z powództwem stanowią zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i kodeksu pracy.