Odszkodowania Częstochowa - Lift Investment

Lift Investment to nowa na polskim rynku odszkodowawczym, spółka specjalizująca się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak również w obsłudze z zakresu dochodzenia przez poszkodowanych roszczeń z tytułu zawieranych przez nich umów ubezpieczeń majątkowych, pracowniczych, polis na życie.


Odszkodowania za Szkody Rzeczowe

Poszkodowani nader często otrzymują odszkodowania za szkody rzeczowe wyliczane w oparciu o kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy lub wyliczenia wartości pojazdów czy też utraconego dochodu. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone. Biegli rzeczoznawcy wchodzący w skład zespołu Lift Investment dbają o to, aby wycena została dokonana w sposób zgodny, rzetelny i fachowy. Najważniejsze, aby doznany przez poszkodowanego uszczerbek majątkowy został zrekompensowany w stopniu całkowitym.

Odszkodowania za Szkody Osobowe

Lift Investment pomaga poszkodowanym którzy doznali szkody osobowej w sprawach związanych z odszkodowaniami. Poszkodowani mają możliwość dochodzenia z ubezpieczenia OC sprawcy świadczeń z poniższych tytułów: Odszkodowanie, Zadośćuczynienie, Renta. W przypadku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wyrównaniu podlegają poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia w tym zabiegów i operacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Wewnętrzna Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Lift Investment zakłada sobie za cel pomoc poszkodowanym niemalże od chwili zdarzenia poprzez kompleksowe świadczenie pomocy prawnej już we wstępnej fazie postępowania likwidacyjnego danej szkody. Spółka posiada wewnętrzną Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów co umożliwia kontrolę i należyte reprezentowanie interesów swoich Klientów podczas toczącego się nie tylko postępowania przed ubezpieczycielem ale głównie przed organami policji, prokuratury czy Sądu.

Zespół rzeczoznawców i biegłych sądowych

Lift Investment to także szeroko rozumiana współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi w tym biegłymi sądowymi. Którzy legitymują się najwyższymi możliwymi rekomendacjami w zakresie wyceny szkód rzeczowych. Rzeczoznawcy stale współpracujący z Lift Investment dokonują weryfikacji kosztorysów sporządzanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe i ustalają, czy przeprowadzone postępowanie likwidacyjne odpowiada szkodzie rzeczywistej

Zespół biegłych lekarzy

Lift Investment ma swoim zespole lekarzy orzeczników z różnych specjalności co pozwala na niezwykle szybką i fachową ocenę doznanego w wypadkach komunikacyjnych czy tez w wypadkach przy pracy procentowego uszczerbku na zdrowiu przez poszkodowanych. Dodatkowo lekarze są w stanie udzielić Klientom fachowej pomocy co do etapów leczenia urazów powypadkowych.