Odszkodowania Częstochowa - Lift Investment

Lift Investment to nowa na polskim rynku odszkodowawczym, spółka specjalizująca się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak również w obsłudze z zakresu dochodzenia przez poszkodowanych roszczeń z tytułu zawieranych przez nich umów ubezpieczeń majątkowych, pracowniczych, polis na życie.


Odszkodowania za Szkody Rzeczowe

Poszkodowani nader często otrzymują odszkodowania za szkody rzeczowe wyliczane w oparciu o kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy lub wyliczenia wartości pojazdów czy też utraconego dochodu. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone. Biegli rzeczoznawcy wchodzący w skład zespołu Lift Investment dbają o to, aby wycena została dokonana w sposób zgodny, rzetelny i fachowy. Najważniejsze, aby doznany przez poszkodowanego uszczerbek majątkowy został zrekompensowany w stopniu całkowitym.

Odszkodowania za Szkody Osobowe

Lift Investment pomaga poszkodowanym którzy doznali szkody osobowej w sprawach związanych z odszkodowaniami. Poszkodowani mają możliwość dochodzenia z ubezpieczenia OC sprawcy świadczeń z poniższych tytułów: Odszkodowanie, Zadośćuczynienie, Renta. W przypadku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wyrównaniu podlegają poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia w tym zabiegów i operacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Wewnętrzna Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Lift Investment zakłada sobie za cel pomoc poszkodowanym niemalże od chwili zdarzenia poprzez kompleksowe świadczenie pomocy prawnej już we wstępnej fazie postępowania likwidacyjnego danej szkody. Spółka posiada wewnętrzną Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów co umożliwia kontrolę i należyte reprezentowanie interesów swoich Klientów podczas toczącego się nie tylko postępowania przed ubezpieczycielem ale głównie przed organami policji, prokuratury czy Sądu.

Rzeczoznawcy majątkowi oraz Biegli sądowi

Lift Investment to także szeroko rozumiana współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi w tym biegłymi sądowymi. Którzy legitymują się najwyższymi możliwymi rekomendacjami w zakresie wyceny szkód rzeczowych. Rzeczoznawcy stale współpracujący z Lift Investment dokonują weryfikacji kosztorysów sporządzanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe i ustalają, czy przeprowadzone postępowanie likwidacyjne odpowiada szkodzie rzeczywistej

Zespół biegłych lekarzy

Lift Investment ma swoim zespole lekarzy orzeczników z różnych specjalności co pozwala na niezwykle szybką i fachową ocenę doznanego w wypadkach komunikacyjnych czy tez w wypadkach przy pracy procentowego uszczerbku na zdrowiu przez poszkodowanych. Dodatkowo lekarze są w stanie udzielić Klientom fachowej pomocy co do etapów leczenia urazów powypadkowych.


Odszkodowania po wypadku - czym są?

Jest to zwrot za faktycznie poniesione straty finansowe. Oprócz odszkodowania sensu stricto wskazać można również zadośćuczynienie, które należne jest w związku z uszczerbkiem psychicznym związanym z wypadkiem. Wszelkie regulacje w tym zakresie znajdują się w kodeksie cywilnym.

Wśród kręgu podmiotów, które mogą uzyskać odszkodowanie można wskazać uczestników wypadku komunikacyjnego, pracownika, który doznał szkody w wyniku zaniedbania pracodawcy czy pacjenta, będącego ofiarą błędu lekarskiego. Choć teoretycznie każdemu powinno przysługiwać szybkie i łatwe uzyskanie środków, niestety często kwoty te nie są adekwatne do poniesionych strat. Warto zbierać wszelkie dowody i posiadać dokumenty dokładnie obrazujące poniesione szkody. W tym zakresie dużą pomocą może być profesjonalna kancelaria, mająca doświadczenie w różnych sprawach odszkodowawczych.

Po jakim wypadku należne jest odszkodowanie?

Najprostszą odpowiedzią jest, że po każdym, który spowodował jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Można dochodzić stosownej kompensacji finansowej między innymi po wypadku w pracy, wypadku drogowym czy po błędzie lekarskim.

Warto mieć świadomość, że powypadkowe ponoszenie jakichkolwiek kosztów leczenia we własnym zakresie nie powinno mieć miejsca. Ofierze należy się pokrycie całej kwoty związanej z procesem leczenia oraz rehabilitacji po wypadku.

Pomoc profesjonalnej agencji

W wielu przypadkach nieznajomość prawa niestety szkodzi. Mało kto zdaje sobie sprawę, że z odszkodowania OC sprawcy wypadku należne są również inne świadczenia niż tylko zwrot kosztów za naprawę pojazdu. Ubezpieczalnie często unikają dodatkowych kosztów, celowo przemilczając należne, dodatkowe świadczenia.

Aby nie zaprzątać sobie po wypadku głowy tego typu kwestiami, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii. Taki podmiot może dochodzić roszczeń w imieniu klienta, zapewniając mu maksymalnej wysokości świadczenia. Warto zwrócić się o pomoc do kancelarii również w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaniża kwotę odszkodowania lub unika jego wypłacenia, powołując się na rozmaite kruczki prawne.


design: grupa abs